Camilla Nickerson


Calvin Klein

FW 2011 Lara Stone

Calvin Klein

FW 2011 Lara Stone